Carolina Llorente and Aina Crosas teach the course “Speaking in media” for researchers at ISGlobal

Carolina Llorente and Aina Crosas teach the course “Speaking in media” for researchers at ISGlobal

On Wednesday, December 5, the “Speaking in media” course took place from 9:30 a.m. to 1:30 p.m., given by Carolina Llorente and Aina Crosas. The course was aimed at ISGlobal researchers.

The course was divided into a theoretical-practical part, where we discussed how media usually interviews researchers and some real cases were shown. Emphasis was also put on non-verbal communication skills, such as body language: look, voice, gestures…

The practical part consisted of a role-play exercise. A television set with cameras and lighting was set up, where the researcher had to answer questions posed by the trainers, who pretended to be journalists.

A European report tracks the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (RRI)

A European report tracks the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (RRI)

The European Commission (EC) has published the report Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report. This study is one of the main results of the Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (MoRRI) project, which tracks the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (RRI) in the European Union (EU) in its five dimensions: gender equality, scientific education, public commitment, ethics, and finally, open access.

This report identifies the indicators for the evolution of the RRI as well as its social, democratic, economic and scientific benefits. It also presents preliminary works to establish routes towards the application of impact indicators. It must be said that the data comes from previous projects, existing data sources such as Eurostat, qualitative research, bibliometric sources, higher education institutions and participants in science and society projects, among others.

For more information you can consult in detail the report Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report.

 

In January the SUPER_MoRRI project begins: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI.

SUPER_MoRRI is the continuation of the MoRRI project (2014-2018), which conceptualized and implemented the first RRI monitoring system in Europe. The SUPER_MoRRI project is based on MoRRI and continues its task, guaranteeing the continuous collection of data and its protection, as well as an extensive evaluation and improvement of the MoRRI indicators. The intention of SUPER_MoRRI is to go beyond the technical efforts of MoRRI and develop a better scientific understanding of the different and complex relationships between RRI policies and practices, as well as their social, democratic, economic and scientific implications. These theoretical advances, together with the collection of data, configure a more mature monitoring system with robust, realistic, responsible and easy to implement indicators. The MoRRI consortium has been complemented by SUPER_MoRRI with interdisciplinary agents and with experience in RRI.

Topic: SwafS-21-2018 – Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

Dates: 1/1/2019 – 1/1/2024

 

Source: http://observatori.iec.cat/un-informe-europeu-fa-un-seguiment-de-levolucio-i-els-beneficis-de-la-recerca-i-innovacio-responsable-rri/

Un informe europeu fa un seguiment de l’evolució i els beneficis de la Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Un informe europeu fa un seguiment de l’evolució i els beneficis de la Recerca i Innovació Responsable (RRI)

La Comissió Europea (CE) ha publicat l’informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report. Aquest estudi és un dels principals resultats del projecte Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation (MoRRI)que fa un seguiment de l’evolució i els beneficis de la Recerca i Innovació Responsable (RRI) a la Unió Europea (UE) en les seves cinc dimensions: igualtat de gènere, educació científica, compromís públic, ètica, i finalment, accés obert.

 

Aquest informe identifica els indicadors per a l’evolució de la RRI així com els seus beneficis socials, democràtics, econòmics i científics. També presenta treballs preliminars per establir rutes cap a l’aplicació d’indicadors d’impacte. Val a dir que les dades provenen de projectes anteriors, fonts de dades existents com Eurostat, recerca qualitativa, fonts bibliomètriques, institucions d’educació superior i participants en projectes de ciència i societat, entre d’altres.

 

Per a més informació podeu consultar en detall l’informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report

 

Al gener comença el projecte SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI.

SUPER_MoRRI és la continuació del projecte MoRRI (2014-2018), que va conceptualitzar i va implementar el primer sistema de monitoratge de RRI de tot Europa. El projecte SUPER_MoRRI es basa en MoRRI i continua la seva tasca, garantint la continuada recollida de dades i la seva protecció, així com una extensa avaluació i millora dels indicadors de MoRRI. La intenció de SUPER_MoRRI és anar més enllà dels esforços tècnics de MoRRI i desenvolupar una millor comprensió científica de les diferents i complexes relacions entre les polítiques i les pràctiques de RRI, així com de les seves implicacions socials, democràtiques, econòmiques i científiques. Aquests avenços teòrics, juntament amb la recollida de dades, configuren un sistema de monitoratge més madur i amb indicadors robustos, realistes, responsables i fàcils d’implementar. El consorci de MoRRI ha estat complementat per SUPER_MoRRI amb agents interdisciplinars i amb experiència en RRI.

Topic: SwafS-21-2018 – Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

Dates: 1/1/2019  – 1/1/2024

 

 

Font: http://observatori.iec.cat/un-informe-europeu-fa-un-seguiment-de-levolucio-i-els-beneficis-de-la-recerca-i-innovacio-responsable-rri/

Un informe europeo hace un seguimiento de la evolución y los beneficios de la Investigación e Innovación Responsable (RRI)

Un informe europeo hace un seguimiento de la evolución y los beneficios de la Investigación e Innovación Responsable (RRI)

La Comisión Europea (CE) ha publicado el informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report. Este estudio es uno de los principales resultados del proyecto Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation (MoRRI), que hace un seguimiento de la evolución y los beneficios de la Investigación e Innovación Responsable (RRI) en la Unión Europea (UE) en sus cinco dimensiones: igualdad de género, educación científica, compromiso público, ética, y finalmente, acceso abierto.

Este informe identifica los indicadores para la evolución de la RRI así como sus beneficios sociales, democráticos, económicos y científicos. También presenta trabajos preliminares para establecer rutas hacia la aplicación de indicadores de impacto. Cabe decir que los datos provienen de proyectos anteriores, fuentes de datos existentes como Eurostat, investigación cualitativa, fuentes bibliométricas, instituciones de educación superior y participantes en proyectos de ciencia y sociedad, entre otros.

Para más información podéis consultar en detalle el informe Monitoring the evolution and benefits of responsible Research and Innovation The evolution of responsible Research and Innovation: the indicators report.

 

En enero empieza el proyecto SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI.

SUPER_MoRRI es la continuación del proyecto MoRRI (2014-2018), que conceptualizó e implementó el primer sistema de monitoraje de RRI de toda Europa. El proyecto SUPER_MoRRI se basa en MoRRI y continúa su tarea, garantizando la continuada recolección de datos y su protección, así como una extensa evaluación y mejora de los indicadores de MoRRI. La intención de SUPER_MoRRI es ir más allá de los esfuerzos técnicos de MoRRI y desarrollar una mejor comprensión científica de las distintas y complejas relaciones entre las políticas y las prácticas de RRI, así como de sus implicaciones sociales, democráticas, económicas y científicas. Estos avances teóricos, junto con la recogida de datos, configuran un sistema de monitoraje más maduro y con indicadores robustos, realistas, responsables y fáciles de implementar. El consorcio de MoRRI ha sido complementado por SUPER_MoRRI con agentes interdisciplinares y con experiencia en RRI.

 

Topic: SwafS-21-2018 – Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

Fechas: 1/1/2019 – 1/1/2024

 

 

Fuente: http://observatori.iec.cat/un-informe-europeu-fa-un-seguiment-de-levolucio-i-els-beneficis-de-la-recerca-i-innovacio-responsable-rri/

Vladimir de Semir participates in activities of scientific communication and analysis of the speech of the University of Buenos Aires

Vladimir de Semir participates in activities of scientific communication and analysis of the speech of the University of Buenos Aires

Vladimir de Semir, president of the Science, Communication and Society Studies Center (SCS) of the Pompeu Fabra University, has been invited to participate on Friday, November 2 at the University of Buenos Aires (Argentina) in a seminar about “Communicating Science“, of the Master’s Degree in Public Communication of Sciences, directed by Professor Susana Gallardo. The specialization in Public Communication of Science and Technology is attended at the Faculty of Exacts of the UBA during an academic year and is aimed at training professionals who can perform in the mass media as well as in public management organizations and scientific and academic institutions, operating as articulators between the scientific structure and society.

Likewise, the Secretariat of Academic Affairs of the University of Buenos Aires has organized a panel discussion on Tuesday, November 6, about “Dimensions of speech in times of post-truth: knowledge and persuasion” in which different experts will participate: Javier de Santiago Guervós, professor of Spanish language of the University of Salamanca, Guiomar Ciapuscio, professor of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires, expert in Discourse Analysis, and Vladimir de Semir, who is also a professor of Journalism and Dissemination of the Sciences of the Master in Scientific Communication at BSM-UPF. This activity is part of a cycle on “Humanities and Science” that is part of the “University of Buenos Aires for the 21st Century” program.

The Institute for Methods Innovation and Parque das Aves organizes the course “Conservation Education, Communication and Evaluation”

The Institute for Methods Innovation and Parque das Aves organizes the course “Conservation Education, Communication and Evaluation”

The course “Conservation Education, Communication and Evaluation” is a 13-week training course organized by the non-profit education and research charity The Institute for Methods Innovation and Parque das Aves (a bird conservation center and aviary based in Brazil).

This course provides participants with a firm grounding in up-to-date research, practice and theory in conservation education and communication, with evaluation integrated into all aspects of the course. The course is directed to conservation professionals with active involvement in any institution and/or sector working to convey a conservation or environmental message, including conservation field projects with community or education dimensions.

The course features some of the world’s top experts in conservation education and evaluation: Dr Eric Jensen (University of Warwick), Rachel Lowry (Zoos Victoria), Dr Judy Mann (Ushaka Marine World), Professor Alessandra Bizerra (University of São Paulo), Dr Silvio Marchini (University of Oxford / University of São Paulo), Dr Andrew Moss (Chester Zoo), Professor Brady Wagoner (University of Aalborg), Dr Joseph Roche (Trinity College Dublin) and Parque Das Aves Education Team.

The course is available either with a residential stay in the Atlantic Rainforest (Brazil) or completely online.

Here you can find all the information about the course:

https://www.methodsforchange.org/event/conservation-education-communication-evaluation-residential/

In the next link you can find the full training schedule (starts in February 2019):

https://www.methodsforchange.org//app/uploads/2018/09/EN_CECE_Training-Schedule.pdf

Early bird registration discount is available until the end of this month.